Sunday, September 24, 2023
NaukaDruštveneКонзумеризам као екскултурацијска форма

Конзумеризам као екскултурацијска форма

У оквиру социологије религије, нарочито су се издвојила два супротстављена модела о статусу религије у савременом друштву (према Горском у: Трнинић, 2018: 24):

  1. класична секуларизациона теорија, која припада парадигми класичне социологије религије, чији је представник и Макс Вебер (Max Weber), а којом се објашњава тренд опадања религиозности и религијског утицаја у друштву због процеса модернизације и
  2. религијска економија, која припада парадигми савремене социологије религије и којом се објашњава супротан тренд маркетизације религијских идеја и институција, „што осигурава виталност религије и њезину даљу присутност у личном и колективном животу појединаца и друштва у цјелини“ (Трнинић, 2018: 24 – 25), при чему тржишно надметање религијских идеја води повећању вјерских и вјерничких активности, будући да плурализам понуде религија значи виши стопу религиозности, при чему ће „секуларизација изгубити свој рушилачки набој и постати потицај религиолизацији друштва“ (према Мардешић у: Трнинић, 2018: 25).

Социолошки класик и један од три оснивача социологије, Макс Вебер, односно један од „првих социолога“, који „не говори о потпуном нестанку религије и крају потребе за религијским представама код појединаца, већ прије истичу њену маргинализацију и смањен утицај на функционисање друштвених институција и политичког система; … више није повезана са државом којој обезбјеђује легитимитет, то јест више не усмјерава друштвене активности већ прије остаје у животима појединаца као индивидуална (лична) потреба“ (Трнинић, 2018: 22). „Вебер говори о порасту рационалности (научног знања, демократизације друштва и успона тржишне економије, која ће довести од рашчаравања свијета и слабљења религиозности на Западу“ (Трнинић, 2018: 21).

Друштвени и културни процес мистификације друштва, овако претходно означен, назива се секуларизација, која „теоријско упориште има у филозофији просвјетитељства, а практично у Француској буржоаској револуцији и настанку грађанског друштва“ (Трнинић, 2018: 22) и коју треба разликовати од пратећих појмова секуларизма, као „идеолошке манифестације поменутог процеса“ и секуларности, као „друштвеног и културолошког стања“, које настаје као исход секуларизације и погонске јој снаге, секуларизма.

Секуларизација је кровни појам за вишевјековне минуле процесе маргинализације и периферизације Цркве и хришћанства из центра друштвеног живота у европским друштвима, што је за посљедицу имало еманципацију друштва од Цркве и потискивање хришћанства у сферу приватности (Крстић, 2012). Пред крај 20. вијека ипак су услиједили супротни, десекуларизацијски процеси уплива религиозности у неке сфере друштвеног живота (нпр. образовни систем под утицајем вјеронауке), због чега се за описивање оваквих тенденција јавила потреба за адекватнијим појмом од појма секуларизације, a чему је добро послужио појам плурализма. Овим појмом се описује плуралистичка структура савремених европских друштава, која ће бивати све плуралнија под утицајем процеса глобализације, све до стварања глобалног плуралистичког села у којем простор губи некадашњи значај у корист покретљивости и измијешаности култура, религија и језика, као фактичког стања (Крстић, 2012). „У таквом друштву постоје различите вредности, различите друштвене групе, али не и заједнички принципи који би их структурисали“ (Крстић, 2012: 163), па тако и хомогенизовали, што је основна разлика ових друштава у односу на претходна традиционална друштва која су била патријархална и хомогена, јер их је вијековима структурисала и хомогенизовала религија односно хришћанство, као принцип.

Божија творевина је плурална, па тако и људско друштво (различите професије и сл.), а нарочито природа, због бројних биљних и животињских врста које су обједињене основним приципом – Богом као творцем, јер је Бог стварао свијет шест дана по врстама, од којих је посљедња, човјек, створена шестог дана. Друштвено стање плурализма не подразумијева обједињујући принцип, због чега и постоји разлика између појмова плурално и плурализам.

Кад не постоји заједнички, ујединитељски принцип, то оставља простора за пријетњу и опасност релативизма, усљед кога је тешко или готово немогуће одредити шта је добро, а шта зло у савременим друштвима. „Уколико прихватимо да је свако мишљење добро, онда улазимо у врло опасну сферу релативизма која може да уништи свако друштво. Друштво не може да опстане ако су у њему све вредности подједнако добре и подједнако лоше“ (Крстић, 2012: 164). На овакву друштвену ситуацију најчешће се реагује практичним релативизмом[1], који представља „стање хришћана у великом, чак највећем проценту“ (Крстић, 2012: 165) – „вера остаје наша лична, потпуно приватна ствар и не шири се на друштво које функционише на потпуно секуларизованим основама и принципима“ (Крстић, 2012: 165). У стању овакве привидне маргинализације Цркве могуће је увидјети и добре стране, јер су многе ствари којима се Црква у прошлости бавила враћене друштву или држави (образовање, политика и сл.), па се Црква бави само оним стварима које су директно везане за хришћанство, за суштину и мисију Цркве.

Секуларизација је, поред маргинализације цркве, довела и до промјене која се означава појмом „екскултурација, растеловљење“ (Крстић, 2012: 167). То је појава стварања животних форми које више нису засноване на хришћанству, што је управо омогућила секуларизација, будући да је помијерањем хришћанства на маргину остављен простор да нека друга форма дјелује у центру. Тако се ствара нова култура, као систем духовних достигнућа, али и свакодневног начина живота, од јутра до мрака, на индивидуалном и колективном плану. То је култура у којој данашњи (пословни) човјек тешко налази мјесто Богу у свом дневном распореду, због чега се у 20. вијеку и говорило о „смрти Бога“ односно да Бог постаје сувишан, осим недјељом прије подне, због чега се данашњи човјек назива хришћанином седмог дана. „Ако Бог не може да нађе место у свакодневном животу европског, па и нашег човека, да ли религија може? Нажалост –  а рећи ћу зашто нажалост – одговор је позитиван, ма колико то чудно звучало. Дакле, има религије у животу савременог човека, Европљанина уопште, па и нашег човека, али често религије без Бога. То је можда и кључна тачка будућности хришћанства у Европи. Религија без Бога је пожељно лице хришћанства за Европу, а све више и за наше друштво“ (Крстић, 2012: 168). Према Крстићу (2012), о религији без Бога се може говорити у ситуацији свођења хришћанства на историјски контекст, на оно што су минули историјски догађаји и апстрактне идеје из традиције, а не садашњи начин живота, који би требало да буде испуњен религијским садржајима, чиме „религија постаје чинилац националног и културног идентитета једног народа, део историјског памћења, традиција и култура, нешто што је увек у вези са прошлошћу, а престаје да буде начин живота који за основну карактеристику има послушност вољи Божјој“ (Крстић, 2012: 168). „Другим речима, основно је питање да ли наша вера припада историји и има традиционалистички приступ, или је то вера у живога Бога, односно да ли је то вера у Бога или вера у одређене идеје“ (Крстић, 2012: 169).

Из кратког историјског прегледа утицаја секуларизације на Цркву и хришћанство закључује се да је једна од екскултурацијских форми и конзумеризам, односно култура потрошње која доминира на свакодневном нивоу, јер хришћанство више не игра суштинску улогу и не обликује свакодневни живот. С обзиром на то, поставља се питање како културу потрошње у границама Божијег дјела, творевине, свијета на Земљи, у контексту утицаја десекуларизацијских процеса, оплеменити, приближити хришћанским вриједностима, помирити са хришћанством које пројављује друге вриједности у односу на друштво, јер се „Црква или, ако хоћете, Царство Божје, заснива на другачијим принципима од принципа на којима свет почива“ (Крстић, 2012: 172), тако да она не буде деструктивна, па отуда и демонизована, већ преображена, трансформисана, у складу с идејом одрживости живота на Планети. Како куповати и конзумирати одговорно, на одржив начин, тако да не доведемо у питање ни себе, а ни опстанак других припадника људског, биљног и животињског свијета, односно цјелокупне животне средине – питање је којим се неизоставно бави не само екологија, него и научне дисциплине попут социјалне екологије и социологије (окружења) уопште, а на које ће се компаративно покушати наћи одговор превасходно из теоријске, социолошко-православне и социолошко-протестанске преспективе, односно на основу етичко-еколошких приципа њиховог друштвеног и религијског наука. „Еколошко питање повезано је са новијим погледима на свет и економском делатношћу (нео)либерализмом који је продукт протестантске реформације хришћанства, рационализма, односно научног погледа на свет. Спој ових схватања избацио је техничко-економску идеологију која је зачела такозвану технолошку револуцију, а ова довела до еколошке кризе“ (Милошевић, 2004: 34).

„Сломом комунизма православни народи поново су се суочили са капитализмом, односно (нео)либералном политичком философијом која је донела ‘тржишну привреду’ и у сфери духовности. Ово је опет довело до мешања ‘духовности’ и њиховог судара, загађујући менталну средину“ (Милошевић, 2004: 42), што има и далекосежније посљедице у односу на загађење екосистема и биосфере. Загађење менталне средине је неизбјежно у потрошачком друштву, односно „друштву култа материјалне потрошње“ (Милошевић, 2004: 42) због свакодневне изложености понављајућим рекламама и сличним атрактивним или мање атрактивним садржајима, који преокупирају људску пажњу и психу. Стога, оправдано је рећи да „антропогена ‘духовно еколошка катастрофа’ може да наступи пре ‘антропогене природне еколошке катастрофе’“ (Милошевић, 2004: 44).

Узевши у обзир претходно констатоване карактеристике епохе, могуће је савремени друштвено-временски оквир предмета истраживања описати сажето – „постмодерност или касна модерност (како год да назовемо садашњи друштвени тренутак) јесте друштво без средишта, плуралистичко друштво у коме је и секуларизам само једна од многих космотеорија које се такмиче на позорници духовног тржишта“ (Крстић, 2012: 94). То би, након маргинализације у епохи модерне, значило фазу заокрета од линерално појмљеног историјског развоја ка цикличном (успона и падова, стагнација и прогреса) – „религија се вратила на јавну сцену, ако не као победник, а оно сигурно као равноправни партнер са свим осталим друштвеним чиниоцима нашег друштва“ (Крстић, 2012: 95). „Процес модернизације доводи до превласти појединца над друштвом, индивидуалног над колективним, што се све манифестује и у религији. Индивидуални, слободни избор све више односи превагу над традиционалним елементима припадања. Друштва модерности се због тога називају и посттрадиционалним друштвима, управо због овог момента слободног избора који се више не ослања на традицију“ (Крстић, 2012: 145).

Сукоб на релацији модерност – традиционално друштво не постоји, јер једнога нема без другога, пошто се модерно друштво наставља на елементима традиционалнога, мада се тешко прихвата касна фаза модерности – постмодерност, јер су приликом стварања модерног дестабилизовани сви темељи традиционалног друштвеног поретка, а који би згради постмодерног поретка давали ослонац. „Надолазећи модел савременог друштва у данашњој фази, који се од многих назива постмодернизмом, својом несигурношћу плаши нашег човека, па и верника. Тај страх је оправдан и нормалан, али реакција не може да буде одбацивање и некритичка борба против модерности“ (Крстић, 2012: 132-133). Међутим, реакција би могла да буде рефлексивно промишљање интегралног рјешења проблема антагонизма вјере и културе (потрошње). „Питање које постављам (а одговор ће уједно послужити и као закључак огледа) јесте следеће: могу ли се вера и култура, у облику у којем су вековима постојале, ипак помирити пред опасношћу нестанка обе? Позитиван одговор на ово питање, и то не као могућност, већ као императив, даје Марчело Пера (Marcello Pera) у својој књизи Зашто се морамо звати хришћани“ (Крстић, 2012: 146).

Зашто се морамо звати хришћани” – Марчело Пера. Извор: Marcello Pera

Еманципованом од хришћанства, (нео)либерализму пријети останак без свог темеља, Европи губитак идентитета, а етици дистанца од истине, како то сматра Марчело Пера (2010), због чега је важно да се (опет) (нео)либерали морају звати хришћанима, док се и Европа исто тако мора хришћанском звати. Управо због ове искоријењености из својих ранијих, традиционалних позиција, „(нео)либерална политичка философија која данас доминира светом у себи садржи клицу деструктивности (нихилизма), не само према природи, већ и према човеку“ (Милошевић, 2004: 48), усљед чега је измијењена духовна клима у правцу профитизације традиционалних друштвених вриједности. „Или речима Ноама Чомског, (нео)либерализам је систем где је профит изнад човека“ (Милошевић, 2004: 48). Пера говори о помирењу хришћанства (католичанства) и либерализма, након више од вијека непријатељства, пред опасношћу од постмодерности која релативизмом и нарцисоидношћу пријети да разори само друштво и да раскине досад препознатљиве везе између хришћанства и културе.

Усљед кризе европских друштава која је израз и манифестација постмодерности у помањкању других средстава, поновно се посеже за хришћанством ради стабилизовања културних и моралних оријентира. „Наша (српска – прим. Д.С.) култура, као интегрални део европске културе, настала је на хришћанским темљима и хришћанство је њено трајно обележје“ (Крстић, 209).


[1] Тако, кад се разговара о свјетовним стварима, нпр. о судству, ријетко се, чак ни у помисли, спомињу његови хришћански елементи и слично. Према томе, трезвен приступ оваквој друштвеној ситуацији (плурализму) је да се овај контекст схвата као шанса за дјелање у скорашњој будућности, јер се друштво вјероватно неће вратити у претходну фазу хомогености и јер су у плуралистичком друштву све друштвене групе, па и Црква, равноправне и пред законом и у области јавног дјелања.

РЕФЕРЕНЦЕ

Крстић, З. (2012). Православље и модерност. Теме практичне теологије. Београд: Службени гласник.

Милошевић, З. (2004). Транзиција и српска црква: О политичким моделима екуменизма, демократије, образовања и културе у Српској Православној Цркви. Београд: Институт за политичке студије.

Пера, М. (2010). Зашто се морамо звати хришћани: Либерализам, Европа, етика, са писмом Бенедикта XVI. Београд: Службени гласник.

Перишић, В. (2010). Са теолошке тачке гледишта. Београд: ПБФ–ИТИ, 112–117. https://teologija.net/sigurnost-i-zivotna-sredina/ [02/08/2023]

Трнинић, Д. (2018). Религија у огледалу времена. Бањалука: Удружење за филозофију и друштвену мисао.

1 KOMENTAR

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име

Najpopularnije

POSLEDNJI KOMENTARI

МалиБумер on Da li bi Fuko sedeo u Ljubimcu?
Postovalac Fukoovog Rada on Da li bi Fuko sedeo u Ljubimcu?
SovaIzleceUPonoc on Da li bi Fuko sedeo u Ljubimcu?
Слађана on Распето Косово
Небојша on Распето Косово
Aleksandar Sivački on El Pibe
Đorić Lazar on El Pibe
Ministar Zdravlja on 25 godina od Dejtonskog sporazuma
Младен on Učmala čaršija
Anita on Vladalac
washington on Kosmopolitizam Balkana
Nadežda on Vladalac
Владимир on Vladalac
Predivan tekst, hvala puno na ovome, vrlo je važno za sve nas on Revolucionarne ideje i dalje postoje, a postoje li revolucionari?